Vedtægter

Vedtægter for Als og Sundeved Snapselaug

§ 1.
Navn og hjemsted:
Laugets navn er Als og Sundeved Snapselaug, dets hjemsted er i
Sønderborg Kommune.

§ 2.
Formål:
Lauget har til formål at styrke interessen for kryddersnaps og at give
laugets medlemmer optimale oplevelser og fællesskab ved indsamling og
fremstilling af snapse.

§ 3.
Ledelse:
Lauget ledes af et triumvirat bestående af Oldermand, Kassemester og
Skriver. Triumviratet er på valg hvert år på det ordinære årsmøde.

§ 4.
Medlemmer:
Alle vederhæftige personer kan optages som medlemmer. Trimviratet
alene afgør hvenm der kan optages som medlem.

§5.
Regnskab og økonomi:
Det påhviler kassemesteren at føre et ordentligt regnskab og sikre
bedst mulig økonomi. Kontigentet for det kommende år fastsættes på
årsmødet. Kontigentet betales senest på årsmødet.

§6.
Årsmødet:
Årsmødet afholdes hvert år primo marts og indkaldes med 1 måneds
varsel. rsmødet er beslutningsdygtigt ved de fremmødte medlemmer.
beslutninger vedtages ved simpelst flertal. Der stemmes ved personligt
fremmøde. Det påhviler Oldermanden alene på triumviratets vegne at
indkalde til årsmøde, som skal indeholde mindst følgende dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst ved Oldermanden
Pkt. 2. Ordstyrer ovvertager
Pkt. 3. Oldermandens beretning
Pkt. 4. kassemesterens beretning
Pkt. 5. Valg af:
A. Oldermand
B. Kassemester
C. Skriver
Pkt. 6. Kontingent
Pkt. 7. indkomne forslag
Pkt. 8. Årets aktiviteter
Pkt. 9. Valg af ordstyrer til næste årsmøde
Pkt. 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være fremsendt til
Oldermanden senest 14 dage forud for årsmødet. Ændringer i vedtægterne
kan kun foretages på årsmødet, og kun når sådanne er sat på
dagsordnen.

§ 7.
Aktiviteter:
Triumviratet tilrettelægger i almindelighed aktiviteterne. Derudover
kan ethvert meldlem frit tage initiativ til at arrangere plukketurer
og lignende i samråd med Oldermanden

Således vedtaget på årsmødet den 11. marts 2009.
 

Kom og vær med

Kom og vær med på vores ture. Vi har mange hyggelige ture i naturen hvor vi nyder kaffe og kage efter vi har plukket bær eller urter.

Lær om planter

I lauget har vi medlemmer som har bred viden om blandt andet Svampe, planter, træer, bær og frugt, så vores ture er altid oplysende og inspirerende.

Vinter møder

Om vinteren hvor der er koldt udenfor og ingenting at plukke i naturen, hygger vi os indenfor med plandt andet konkurrencer, bingo og spændende gæste foredrag.